Apple iPhone Forum und Community

Normale Version: Spricht jemand Slovenisch und kann übersetzen?
Du siehst gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
Hi

meine Freundin hat nen radiowecker bekommen aber ich krieg einfach nicht die uhrzeit eingestellt bedienungsanleitung ist auf slovenisch kann mir jemand weiterhelfen? Ich denke mal irgendwo hier im text steht was drüber Huh


Gratulujeme Vám k nákupu a vitajte v spoločnosti Philips! Ak chcete využiť všetky výhody zákazníckej podpory spoločnosti Philips, zaregistrujte svoj produkt na www.philips.com/welcome.
OVLÁDACIE PRVKY (pozrite obr. 1 )
1 DISPLAY - zobrazenie času hodín/budíka a stavu zariadenia. 2 Indikátor ALARM - rozsvieti sa, keď je aktivovaný budí 3 Ukazovateľ frekvencie - zobrazuje rádiovú frekvenciu zvoleného
vlnového pásma
4 REPEAT ALARM / SLEEP OFF - vypne aktívny budík na dobu 8-9 minút -vypne funkciu automatického vypnutia
5 CLOCK - nastavenie času hodín 6 SLEEP
- aktivuje rádio pre funkciu automatického vypnutia
- nastaví čas automatického vypnutia 7 ALARM RESET - zastaví aktívny budík na 24 hodín 8 ALARM - nastavenie funkcie budíka 9 RADIO / ALARM
RADIO ON: zapne rádio RADIO OFF: vypne rádio/budík ALARM - RADIO: aktivuje rádio pre budík ALARM - BUZ: aktivuje pípanie pre budík
0 SET TIME HR / MIN - úprava nastavenia hodín/minút pre hodiny/budík/čas automatického
vypnuti ! Napájací káb - pripája sa k sieťovej zásuv @ Kábel antén - zlepšenie príjmu v pásme FM # VOLUME - nastaví úroveň zvuku $ Dvierka priestoru pre batérie - priestor pre 9 V batériu 6F22 (nie
je súčasťou balenia) pre zálohovanie pamäti hodín. % FM/MW - výber vlnového pásma FM/MW ^ TUNING - naladenie rádiových staníc
INŠTALÁCIA
Napájanie
1 Presvedčte sa, či napätie v miestnej svetelnej sieti súhlasí s hodnotou uvedenou na štítku na spodnej strane prístroja.
2 Do sieťovej zástrčky pripojte napájací kábel. 3 Ak si želáte prístroj celkom odpojiť od siete, vytiahnite
zástrčku zo zásuvky.
ZÁLOHOVANIE PAMÄTE HODÍN
Zálohovanie pamäte hodín umožňuje uloženie nastavení času pre hodiny a budík až na jeden deň pri prerušení napájania, napr. pri výpadku prúdu. Celé osvetlenie rádia hodín a displeja sa vypne. Keď sa napájania obnoví, displej bude zobrazovať správny čas.
1 Odstráňte dvierka priestoru pre batérie a vložte 9 V batériu typu 6F22 (nie je súčasťou dodávky) pre účely zálohovania.
2 Vráťte dvierka priestoru pre batérie späť. POZNÁMKA: Ak nie je vložená záložná batéria alebo prerušenie napájania trvá
dlhšie, budete musieť znova nastaviť čas hodín aj budíka.
Napájacie články obsahujú chemikálie, preto ich odhadzujte iba do nádob na odpadky, ktoré sú pre tento účel určené.
RÁDIO
Toto zariadenie môžete používať výhradne len ako rádio!
1 Prepínač RADIO / ALARM prepnite do polohy RADIO ON a zapne sa rádio.
2 Prepínačom FM/MW si vyberte vlnové pásmo. 3 Ovládačom TUNING nalaďte požadovanú stanicu. 4 Ovládačom VOLUME nastavte hlasitosť. 5 Prepínač RADIO / ALARM prepnite do polohy OFF a rádio sa vypne.
Zlepšenie príjmu vysielania:
FM: Nastavte anténu tak, aby bol príjem optimálny. MW: pretože pre toto pásmo má prístroj vlastnú vstavanú anténu.
Otáčaním prístroja nastavte anténu do správneho smeru.
NASTAVENIE HODÍN/ČASU BUDÍKA
Hodiny sú zobrazované v 24 hodinovom intervale.
1 Stlačte a podržte stlačené tlačidlo CLOCK alebo ALARM 2 Opakovaným stláčaním HR alebo MIN, prípadne stlačením a podržaním
tlačidla HR alebo MIN nastavte minúty a/alebo hodiny. 3 Keď dosiahnete správne nastavenie, uvoľnite tlačidlo CLOCK alebo
ALARM a HR alebo MIN. TM Na displeji sa zobrazí a začne plynúť čas hodín
VOĽBA REŽIMU BUDÍKA
Ak chcete používať budík, musíte najskôr nastaviť čas budíka. Ako spôsob budenia si môžete vybrať z dvoch režimov budenia: rádiom alebo pípaním.
1 Vyberte režim budíka prepnutím ovládača RADIO / ALARM na RADIO alebo BUZ.
TM Indikátor budíka (AL) sa rozsvieti.
Užitočná rada:
• Ak ste zvolili režim budíka, skontrolujte, či ste nastavili dostatočnú hla- sitosť, aby vás zobudil.
• Pípanie je nastavené na pevnú hlasitosť a nie je možnú ju meniť. VYPNUTIE BUDÍKA
Budík je mo|né vypnú† tromi spôsobmi. Ak nevypnete budík úplne, funkcia vypnutia budíka na 24 hodín sa 1 hodina a 59 minút po ukonèení prvého budenia automaticky zapojí.
VYPNUTIE BUDÍKA NA 24 HODÍN
Ak si |eláte okam|ite vypnú† budík, ale súèasne si |eláte, aby jeho nastavenie zostalo platné aj pre nasledujúci deò: • Počas signalizácie budíka stlačte ALARM RESET.
TM Indikátor budíka (AL) zostane svietiť.
ÚPLNÉ ZRUŠENIE BUDÍKA
Ako zrušiť čas budíka ešte predtým, ako sa spustí, alebo počas jeho signal- izácie: • Nastavte ovládač RADIO / ALARM do polohy OFF.
TM Indikátor budíka (AL) zhasne.
OPAKOVANÉ BUDENIE
Pomocou tejto funkcie sa budík opakovane ozve ka|d¥ch 9 minút. 1 Poèas budenia stisnite REPEAT ALARM / SLEEP OFF.
TM Indikátor budíka (AL) zostane svietiť. AUTOMATICKÉ VYPNUTIE
Toto zariadenie má zabudovaný časovač, ktorú umožňuje automatické vyp- nutie zariadenia pri prehrávaní rádia po danom časovom intervale.To umožňuje ľahnúť si, počúvať rádio a zaspať pri tom. Maximálny čas auto- matického vypnutia je 1 hodina a 59 minút.
Nastavenie režimu AUTOMATICKÉ VYPNUTIE 1 Nastavte ovládač RADIO / ALARM do polohy OFF. 2 Funkciu automatického vypnutia aktivujte nastavením času automatick-
ého vypnutia jedným z nasledujúcich spôsobov: • Jednoduchým stlačením tlačidla SLEEP nastavte čas automatického vyp-
nutia na 59 minút. • Podržte stlačené tlačidlo SLEEP a opakovane stláčajte MIN, aby ste
znížili čas vypnutia od hodnoty 59 minút smerom nadol. • Podržte stlačené tlačidlo SLEEP a stlačte HR, aby ste pridali ešte jednu
hodinu do času automatického vypnutia (1:59) TM Funkciu automatického vypnutia zrušíte stlačením tlačidla REPEAT
ALARM / SLEEP OFF.
ÚDRŽBA
• Zariadenie namontujte v blízkosti sieťovej zásuvky a tam, kde je dobrý prístup k sieťovej zástrčke.
• Tam, kde ako odpájacie zariadenie slúži sieťová zástrčka, musí zostať toto odpájacie zariadenie ľahko prístupné pre okamžité použiti
• Prístroj umiestnite na pevný, hladký povrch, odkiaľ sa nemôže prevrátiť. • Ak plánujete toto zariadenie dlhšiu dobu nepoužívať, odpojte napájaciu zástrčku zo stenovej zásuvky. Okrem toho sa odporúča vybrať batériu z
rádiobudíka. Zabránite tým riziku jej vytečenia a následného poškodenia
rádiobudíka. • Prístroj nesmie byť vystavený pokvapkaniu alebo ošpliechaniu tekutinou. • Prístroj ničím neprikrývajte. Okolo ventilačných otvorov ponechajte
aspoň 15 cm volného miesta, aby vznikajúce teplo mohlo unikať a
vetranie bolo dostatočne zabezpečené. • Ventilácia a voľný priechodu vzduchu nesmú byť obmedzené zakrytím
vetracích otvorov predmetmi, ako sú noviny, obrúsky, záclony a podobne. • Na prístroj nedávajte žiadne zdroje otvoreného ohža, ako napríklad
horiace sviečky. • Na prístroj nedávajte žiadne predmety naplnené tekutinou, ako naprík-
lad vázy. • Trecie plochy mechanických súčiastok prístroja majú samomazací
povrch, preto sa nesmú ničím mazať ani olejovať. • Prístroj čistite mäkkou, navlhčenou jelenicou. Nepoužívajte alkohol, čpa-
vok, benzín alebo abrazívne čistiace prostriedky, pretože môžu poškodiť
kryt prístroja. • Batéria nesmie byť vystavená zdrojom nadmerne vysokej teploty, ako je
napríklad slnečné žiarenie, oheň alebo podobné zdroje tepla.
UPOZORNENIE
Ak budete používať a nastavovať ovládacie gombíky, resp. vykonávať operácie inakšie ako je tu uvedené, vystavíte sa riziku ožiarenia škodlivým žiarením, alebo môže dôjsť k inému nebezpečnému prípadu.
RIEŠENIE PROBLÉMOV
V prípade akejkoľvek závady, predtým ako odnesiete prístroj do opravovne, skon- trolujte ho podľa niže uvedených bodov. Neotvárajte kryt prístroja, aby ste ner- iskovali zásah elektrickým prúdom. Ak sa Vám nepodarí problém podľa našich návrhov vyriešiť, obráťte sa na predajňu alebo na servis.
UPOZORNENIE: Nikdy sa nepokúšajte sami opraviť prístroj, v tomto prípade totiž stratíte nárok na záruku.
Problém
– Možná príčina • Riešenie
Nie je zvuk
– Sila zvuku je nastavená na nízku hodnotu. • Nastavtesiluzvuku.
Občasné praskanie na príjme FM
– Slab¥ vysielací signál. • Nastavteanténutak,abybolpríjemoptimálny.
Stále praskanie a pískanie na príjme MW
– Iné elektrické prístroje, napr. televízor, počítač, žiarivka spôsobujú interferenciu. • Umiestniterozhlasovýprijímačsbudíkomvoväčšejvzdialenostiodtýchto
elektrických prístrojov.
Budík nefunguje
– Čas alarmu nie je nastavený / Režim alarmu nie je vybratý • PozriNastaveniečasualarmu/PozriVýbermožnostírežimubudíka
– Slabá sila zvuku pri budení rozhlasov¥m prijímaèom. • Nastavtesiluzvuku. – Budík rádia nie je nastavený na rádiovú stanicu • Nalaďterádiovústanicu
Pre ochranu životného prostredia
Prístroj nie je zabalený do nadbytočných obalov. Obaly je možné ľahko rozdeliť na tri rovnorodé materiály: kartón, polystyrén a polyetylén. Prístroj je vyrobený z materiálov, ktoré je možné znovu použiť, ak demontáž robí odborná firma. Obalový materiál, použité napájacie články a už nepoužiteľný prístroj vložte, prosím, podľa miestnych predpisov a zvyklostí do určených nádob na odpadky.
Likvidácia starého produktu
Produkt je navrhnutý a vyrobený za použitia veľmi kvalitných materiálov a komponentov, ktoré je možné recyklovať a znovu použiť..
Keď je k produktu pripevnený symbol s preškrtnutým košom, znamená to, že je produkt krytý európskou smerni- cou 2002/96/EC.
Informujte sa o miestnom triedenom zbernom systéme pre elektrické pro- dukty.
Riaďte sa miestnymi pravidlami a nelikvidujte staré produkty spolu s bežným odpadom. Správna likvidácia starého produktu pomôže zabrániť prípadným negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.
Es war Slowakisch
Hier bitte ich habs mal in den google übersetzer reingefügt


Herzlichen Glückwunsch zum Kauf und willkommen bei Philips! Um den vollen Nutzen von Philips Kundendienst zu nutzen, registrieren Sie Ihr Produkt http://www.philips.com/welcome.
Controls (siehe Abb.. 1)
1 Display - Display Zeit / Stunde und die Alarm-Status des Geräts. ALARM 2-Indikator - leuchtet auf, wenn aktiviert, zieht ein variabler Frequenz 3 - zeigt die gewählte Radiofrequenz
Wellenbereich
4 REPEAT ALARM / SLEEP OFF - schaltet sich der Alarm aktiv für einen Zeitraum von 8-9 Minuten von der Auto-Off
UHR 5 bis 6 Stunden nach Setzen Zeit SLEEP
- Aktiviert das Radio für die automatische Abschaltfunktion
- Stellt die Auto-Off-Zeit von 7 ALARM RESET - Active Alarm für 24 Stunden 8 ALARM - So stellen Sie einen Alarm-Funktion 9 RADIO / ALARM
AUF RADIO: Radio ausgeschaltet: Schaltet das Radio / Wecker ALARM - RADIO: Radio ist für ein Alarm Alarm aktiviert - BUZ: Alarm bei Signalton
0 SET TIME HR / MIN - aktualisiert Uhr / Minute für die Uhr / Alarm / Uhrzeit automatisch
aus! Power Kab - tritt in das Netzwerk-Kabel-Stecker @ Antenne - Verbesserung der Einkommen von FM # VOLUME - Passen Sie die Lautstärke $ Batteriefach - Platz für 9 V Batterie 6F22 (nicht
inbegriffen) für Backup-Speicher Stunden. % FM / MW - wählen Sie Wave-Band UKW / MW ^ TUNING - Abstimmung der Radiosender
INSTALLATION
Kraft
1 Vergewissern Sie sich die Spannung in das lokale Netzwerk Licht stimmt mit dem Wert auf dem Etikett auf der Unterseite des Geräts angezeigt.
2 Die Wand-Stecker, schließen Sie das Netzkabel. 3 Wenn Sie das Gerät vollständig vom Netz trennen möchten, entfernen
Stecker aus der Steckdose.
BACKUP MEMORY STUNDEN
Backup-Speicher zu speichern Stunden ermöglicht Zeit für den Wecker und bis zu einem Tag an der Macht bleiben, zum Beispiel. der Stromausfall. Voll Beleuchtung und Stunde von Radio-Display schaltet sich aus. Wenn die Stromversorgung wiederhergestellt ist, zeigt das Display die richtige Uhrzeit.
1 Entfernen Sie das Batteriefach und legen Sie die 9 V Batterie Typ 6F22 (nicht mitgeliefert) für Backup-Zwecke.
2 Return das Batteriefach zurück. Hinweis: Wenn keine Backup-Batterie eingelegt oder die Unterbrechung der Stromversorgung anhält
länger, müssen Sie die Weckzeit Stunden zurückgesetzt.
Power Zellen enthalten Chemikalien, so dass sie nur weg werfen den Müll, die zu diesem Zweck.
RADIO
Dieses Gerät kann nur als Radio verwendet werden!
1 Schalter RADIO / ALARM-Schalter auf Position ON RADIO und dreht das Radio.
2-Switch FM / MW-Wave-Band die Sie auswählen. 3 TUNING TUNE-Regler für die gewünschte Station. 4 Stellen Sie den VOLUME-Regler für Lautstärke. 5 Schalter RADIO / ALARM Schalter auf OFF und das Radio ausgeschaltet ist.
Verbesserung der Aufnahme:
FM: Stellen Sie die Antenne so, dass die optimale Aufnahme. MW: Da dieser Band hat seinen eigenen eingebauten Antenne Gerät.
Schalten Sie das Gerät zu justieren Sie die Antenne richtige Richtung.
Einstellen der Uhr / Alarm-Zeit
Öffnungszeiten sind im Abstand von 24 Stunden angezeigt.
1 Drücken und halten Sie die ALARM CLOCK 2 Drücken Sie wiederholt oder HR oder MIN, oder drücken und halten
HR-oder MIN-Taste, um Minuten eingestellt und / oder Stunden. 3 Wenn Sie die richtigen Einstellungen zu erreichen, oder lassen Sie die CLOCK
ALARM-und HR-oder MIN. TM erscheint im Display und die Startzeit Stunden
WAHL DER ALARM
Um den Alarm zu verwenden, müssen Sie zuerst die Weckzeit ein. Als eine Möglichkeit, um den Alarm können Sie zwischen zwei Modi Alarm: Radio oder Signalton wählen.
1 Wählen Sie den Alarm-Modus Schaltregler RADIO / Radiowecker oder BUZ.
TM Alarmanzeige (AL) ist beleuchtet.
Nützliche Rat:
• Wenn Sie einen Alarm-Modus wählen, stellen Sie sicher, Sie haben genügend HLA-sitosť, dass Sie erwachte.
• Tweet ist eine feste Lautstärke eingestellt und kann nicht geändert werden. ALARM OFF
Alarm ist mo | † né off in dreierlei Hinsicht. Um das Gerät vollständig deaktivieren Sie die Alarmanlage, die Weckfunktion off für 24 Stunden bis 1 Stunde und 59 Minuten nach dem ersten Alarm Kündigung automatisch verbinden.
OFF ALARM IN 24 STUNDEN
Wenn | Stornierung und Rückerstattung sofort | † ite den Alarm auslösen, gleichzeitig aber Sie | Stornierungen und Erstattungen, um die Einstellung bleibt für den nächsten Tag gültig: • Die Alarm-Ton, drücken Sie ALARM RESET.
TM Alarmanzeige (AL) leuchtet.
Vollständigen Rückzug ALARM Wie stornieren Sie die Weckzeit ein, bevor es gestartet wird oder während der Signal-izácie: • Legen Sie die Treiber Radio / Wecker auf AUS setzen.
TM Alarmanzeige (AL) aus.
RE-Alarm
Mit dieser Funktion können Sie den Alarm hören immer wieder ka | d ¥ ch 9 Minuten. 1 Halten Sie die Alarmanlage REPEAT ALARM / SLEEP OFF.
TM Alarmanzeige (AL) leuchtet. Auto Power Off
Dieses Gerät hat einen eingebauten Timer, der die automatische Abschaltung ermöglicht-tion Gerät während der Wiedergabe des Radios nach, dass es die Zeit erlaubt intervale.To hinlegen und Radio zu hören und in Schlaf sie fallen. Maximale Zeit automatisch Auto-Off beträgt 1 Stunde und 59 Minuten.
Einstellung Auto-Power-Off-Modus 1 Driver Set Radio / Wecker auf AUS setzen. 2 Auto-Off-Funktion zu aktivieren, automatische Einstellung der Zeit --
eho aus eine der folgenden Möglichkeiten: • Durch einfaches Drücken von SLEEP, um die Zeit automatisch Aufrechnung
sion für 59 Minuten. • Halten Sie die Taste SLEEP, und drücken Sie MIN
reduziert das Fernbleiben von der, dass 59 Minuten flussabwärts. • Halten Sie die Taste SLEEP und drücken Sie den Hohen Vertreter auf, eine weitere hinzufügen
eine Stunde Auto-Off-Zeit (1:59) TM Auto-Off-Funktion, um zu kündigen, drücken Sie, REPEAT
ALARM / SLEEP OFF.
WARTUNG
• Montieren Sie das Gerät in der Nähe einer Steckdose, und wo gute Zugriff auf das Netzwerk anschließen.
• Sind die Absperr-Anlage ist ein Netzwerk-Socket, muss diese geschlossen bleiben-off-Anlage ist leicht zugänglich für den sofortigen Einsatz
• Stellen Sie das Gerät auf die harte, glatte Oberfläche, wo sie nicht umkippen. • Wenn Sie dieses Gerät mehr verwenden, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose planen. Darüber hinaus wird empfohlen, die Batterie aus
Wecker. Um die Gefahr von Auswaschungen und spätere Schäden zu vermeiden
Wecker. • Das Gerät kann ausgesetzt werden pokvapkaniu oder ošpliechaniu Flüssigkeit. • Nichts tun nicht abdecken. Rund um die Belüftungsöffnungen verlassen
mindestens 15 cm Freiraum, damit die Hitze entweichen kann und
Belüftung ausreichend gesichert war. • Be-und Entlüftung müssen abgedeckt werden, eine begrenzte
vents Gegenstände wie Zeitungen, Servietten, Gardinen und dergleichen. • Das Gerät bitte, keine Ressourcen offen ohža wie
brennenden Kerzen. • Das Gerät Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände, wie naprík --
Harmonie Vase. • Reibflächen der mechanischen Komponenten sind selbstschmierend Gerät
Oberfläche und sollte daher nicht alles löschen, was oder Ölen. • Reinigen Sie mit einem weichen, feuchten Fensterleder. Verwenden Sie keinen Alkohol, CPA --
Wok-, Benzin-oder Scheuermittel, da sie Schaden anrichten können
Abdeckung des Geräts. • Die Batterie kann zu extrem hohen Temperaturen Quelle, ausgesetzt werden, wie
wie Sonneneinstrahlung, Feuer oder ähnliche Wärmequellen.
WARNUNG
Wenn Sie mit und stellen Sie den Regler, respectively. Operationen durchführen, wie anderes vorgesehen ist, würde das Risiko einer Exposition gegenüber schädlichen Strahlungen, sein kann oder eine andere gefährliche Falle.
FEHLERSUCHE
Im Falle von Mängeln, bevor Sie führen Sie das Gerät zu reparieren, das Ende-trolujte níže es zu diesen Punkten. Öffnen Sie die Abdeckung des Geräts, das Sie ner-iskovali elektrischen Schlag. Wenn Sie kann nicht das Problem von unserem Vorschlag nicht gelöst, setzen Sie sich oder einer Dienstleistung.
VORSICHT: Versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu reparieren, in diesem Fall verlieren Sie die Garantie.
Problem
- • Mögliche Ursache Lösung
Es ist kein Ton
- Die Kraft der Sound ist zu niedrig eingestellt. • Nastavtesiluzvuku.
Gelegentliche Knistern nehmen auf UKW
- Slab ¥ Sendesignal. • Nastavteanténutak, abybolpríjemoptimálny.
Noch Knistern und Atembeschwerden in der Erfolgsrechnung MW
- Andere Geräte, wie zB. Fernseher, Computer, fluoreszierende Interferenzen verursachen. • Umiestniterozhlasovýprijímačsbudíkomvoväčšejvzdial enostiodtýchto
Elektrogeräte.
Wecker funktioniert nicht
- Der Alarm wurde nicht gesetzt / Alarm-Modus ausgewählt • PozriNastaveniečasualarmu / PozriVýbermožnostírežimubudíka
- Poor Ton, wenn kraftbetätigtem Rundfunk ¥ m prijímaèom. • Nastavtesiluzvuku. - Radio mit Wecker ist ein Radiosender eingestellt • Nalaďterádiovústanicu
Umweltschutz
Das Gerät ist in einem redundanten verpackt. Coatings kann in drei homogene Materialien: Pappe, Polystyrol und Polyethylen aufgeteilt werden. Das Gerät besteht aus Materialien, die wiederverwendet werden können, wenn die Erstellung professioneller Umzugsfirma gemacht. Verpackungsmaterial verwendet Macht Zellen und legen Sie das Gerät nicht mehr nutzbar, bitte, nach den örtlichen Vorschriften und Praktiken in bestimmten Müll-Container.
Entsorgung alter Produkte
Das Produkt ist so konstruiert und hergestellt unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten, die recycelt und wieder verwendet werden ..
Wenn das Produkt mit einem Kreuz in Warenkorb-Symbol versehen, so bedeutet dies, dass das Produkt den europäischen Richtlinien 2002/96/EG ten abgedeckt ist.
Überprüfen Sie die lokale Sortierung Sammelstellen für elektrische Produk-te.
Befolgen Sie die lokalen Vorschriften und entsorgen alte Produkte mit gewöhnlichen Abfälle. Administrative Abwicklung der alten Produkt wird vor möglichen negativen Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit.
@Daniel_Mysterio
ja vielen dank ich wusste das google den service anbietet aber im richtigen moment fällt einem sowas nie ein Rolleyes

ok marsch zurück habs selbst gefunden philips hat ja eine unglaublich gute supportseite!
Das ist definitiv KEIN Slowenisch, sondern Slowakisch.

€dit:

Zuspät, aber wenigstens blieb mir die Übersetzung erspart. ^^